Data Enrichment là gì?

Thick Brush Stroke
Thick Brush Stroke

Là quá trình bổ sung hoặc tăng cường dữ liệu được thu thập với ngữ cảnh liên quan.

Data Enrichment là gì?

Làm giàu (enrichment) theo thời gian thực

Giúp công ty nhanh chóng phản hồi và đưa ra các đề xuất có thể áp dụng cho những thay đổi ngay lập tức. 

Dịch vụ data enrichment hoạt động như thế nào?

Bạn sẽ hiểu sâu hơn về khách hàng của mình. Nó cung cấp một bức tranh chuyên sâu về khách hàng. 

Data enrichment là một chất xúc tác marketing.

Lợi ích của Data Enrichment

Giá data enrichment

Dao động từ khoảng $27 đến gần $100.