13 chiến lược growth marketing cơ bản cần nằm lòng

Thống kê, chỉ 1/2 doanh nghiệp kéo dài tới năm thứ 5, 1/3 sống sót đến năm thứ 10. Growth marketing có thể giúp doanh nghiệp của bạn tồn tại lâu hơn?

13 chiến lược growth marketing cơ bản cần nằm lòng Xem bài