13 chiến lược growth marketing cơ bản cần nằm lòng

Thống kê, chỉ 1/2 doanh nghiệp kéo dài tới năm thứ 5, 1/3 sống sót đến năm thứ 10. Growth marketing có thể giúp doanh nghiệp của bạn tồn tại lâu hơn?