Growth hack Canva tăng 15,000,000 user trong 7 năm? (P2)

Thực tế, hiếm có công ty có tốc độ tăng trưởng ở quy mô như Canva. Nhiều câu hỏi đặt ra tại sao họ đạt được tốc độ phi mã như vậy. Câu trả lời ở đây…

Growth hack Canva tăng 15,000,000 user trong 7 năm? (P2) Xem bài