bắt trend

Cách bắt trend theo kinh nghiệm sa trường của 1 chiến binh

Ngày nay, làm marketing là phải bắt trend. Nếu làm tốt, thương hiệu của bạn là “đỉnh của chóp”. Còn không, nó sẽ thành đỉnh của chót.