5 chiến lược cold email khiến các startup “cảm động”

Tạo danh sách email riêng của bạn

Sử dụng mẫu câu (và ngôn ngữ gần gũi) trong subject line của bạn

Thêm một P.S. ở cuối email của bạn

Bao gồm và đánh dấu một CTA đơn giản ở cuối

Gửi một chuỗi email