Tạo danh sách email riêng của bạn

Sử dụng mẫu câu (và ngôn ngữ gần gũi) trong subject line của bạn

Thêm một P.S. ở cuối email của bạn

Bao gồm và đánh dấu một CTA đơn giản ở cuối

Gửi một chuỗi email